Vui học tiếng Anh với Misterduncan

Những bài giảng của Mr. Duncan đã trở quen thuộc với dân cư mạng muốn học tiếng Anh trên khắp thế giới.

Loạt bài Ask Misterduncan được người học đón nhận nồng nhiệt (tiếp sau loạt bài hướng dẫn tiếng Anh theo từng chủ đề Misterduncan%20Lessons) đang ở bài thứ 30.

Ask Misterduncan 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s