Website luyện nghe tiếng Anh

Nếu không truy cập được trang VOA bạn có thể luyện nghe tiếng Anh tại voale.com, đây là trang tổng hợp các nội dung trích từ VOA (Voice of America) giúp bạn luyện nghe tiếng Anh hàng ngày.

Truy cập VOALE.com và cải thiện kỹ năng nghe hàng ngày.

One thought on “Website luyện nghe tiếng Anh”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s