AWAD (April 15, 2007): heal

Heal /hi:l/ (v)

1. Chữa khỏi (bệnh), làm lành (vết thương)

            The wound healed slowly.

            Vết thương từ từ đã chữa khỏi .

           

            The cut finally healed up but it left an ugly scar.

            Vết đứt cuối cùng đã chữa khỏi nhưng nó để lại sẹo xấu.

2. Hàn gắn (mối quan hệ bị rạn nứt), hòa giải (mối bất hòa)

            To heal a rift.

            Hàn gắn mối quan hệ bị rạng nứt.

           

            To heal a quarrel.

            Hòa giải mối bất hòa.

 

            Time heals all sorrows.

            Thời gian xóa hết những vết thương.

 

->Healer : Người chữa bệnh, bác sĩ, thầy lang,…

 

Time is a great healer.

Thời gian chữa lành mọi vết thương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s